Giften en schenkingen tbv Hospice & Thuiswaken

Schenkingen

Voor het in stand houden van een hospice zijn schenkingen onmisbaar. Ook kan bij een testament worden bepaald dat een deel van de nalatenschap ten goede komt aan het hospice. Onder het kopje Legaten vindt u daar meer informatie over. 

Giften

Er bestaan twee soorten giften: gewone giften die eenmalig of jaarlijks kunnen worden gedaan, en periodieke giften (soms ook wel lijfrenteschenking genoemd) die zijn vastgelegd in een overeenkomst. Voor het hospice zijn alle giften vrij van (schenk)belasting.

Gewone giften kunt u aftrekken onder de volgende voorwaarden:

  • De giften zijn gedaan aan een instelling die bij de Belastingdienst is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Vrienden van VPTZ Wijchen voldoet aan deze voorwaarde.
  • U kunt uw gift aantonen, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.
  • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
  • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.
  • Er staat geen tegenprestatie tegenover.

Voor gewone giften geldt een drempel en een maximumbedrag. De drempel is 1% van uw verzamelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer heeft betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. U mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw verzamelinkomen. (Het verzamelinkomen is het totaal van inkomsten en aftrekposten van de schenker in box 1, 2 en 3 waarbij persoonsgebonden aftrek buiten beschouwing is gelaten).

 U kunt uw eenmalige gift overmaken op IBAN: NL81RABO0130300152 t.n.v. Stichting Vrienden van VPTZ Wijchen.

Certificaten
Voor Hospice Wijchen zijn ook certificaten beschikbaar. Deze certificaten worden door de belastingdienst aangemerkt als periodieke giften waardoor u deze kunt aftrekken van uw belastingen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • U maakt minimaal jaarlijks een bedrag over naar een instelling die bij de Belastingdienst is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Vrienden van VPTZ Wijchen voldoet zoals vermeld aan deze voorwaarde.
  • Het bedrag is steeds even hoog.
  • U heeft de gift laten vastleggen bij een notaris en er staat geen tegenprestatie tegenover.
  • U doet deze gift minimaal vijf jaar achter elkaar. Als u overlijdt, stopt de periodieke gift; uw nabestaanden hebben geen betalingsverplichting.

Het certificaat van Hospice Wijchen wordt vastgelegd in een overeenkomst waarbij de schenker zich verplicht jaarlijks € 1.000 te schenken aan de Stichting Vrienden van VPTZ Wijchen. Een mail of telefoontje is voldoende om een overeenkomst op te laten stellen. Met plezier wordt nadere toelichting door het bestuur gegeven.

Legaten

Wie een testament opmaakt, kan daarin een legaat - feitelijk een schenking na het overlijden - opnemen. Een legaat wordt gedaan aan een begunstigde, bijvoorbeeld de Stichting Vrienden van VPTZ Wijchen. De erfgenamen zijn verplicht het legaat uit te betalen. Een testament moet u via een notaris laten maken. 

Wat kan worden gelegateerd?

Alle soorten vermogensbestanddelen (onroerende zaken, roerende zaken en geldbedragen) kunnen in beginsel worden gelegateerd. Maar voor het hospice geniet vanuit praktische overwegingen een geldbedrag de voorkeur. Omdat de Stichting Vrienden van VPTZ Wijchen bij de Belastingdienst is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn legaten aan de stichting vrijgesteld van erfbelasting. Voorwaarde voor deze belastingvrijstelling is dat aan het legaat geen opdracht is verbonden. Het legaat moet dus volledig ten goede komen aan de stichting.

  

Heeft u een ander idee? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.