Welkom

Vrienden van Hospice Wijchen

De Stichting Vrienden Hospice Wijchen* zet zich in om donaties en giften in te zamelen voor het Hospice Wijchen. Het hospice draait gedeeltelijk op subsidie van de overheid en bijdragen van zorgverzekeraars. Naast deze subsidie is het hospice financieel afhankelijk van eigen bijdragen, donaties, giften, legaten en sponsoring. En niet te vergeten: de inzet van de vele vrijwilligers!

Tientallen vrijwilligers en enkele medewerkers houden het hospice en thuiswaken draaiende. Zij worden opgeleid om die intensieve en liefdevolle zorg te kunnen geven. Dat kost geld: voor opleidingen en extra voorzieningen zoals een partnerbed. De Stichting Vrienden Hospice Wijchen kan die financiële ondersteuning geven dankzij de mensen die als vriend maandelijks of per jaar een bijdrage doen.


BestuurVriendenklein
Het bestuur van de stichting Vrienden Hospice Wijchen bestaat uit vijf vrijwilligers:
Fons Bartray (voorzitter), Geer Verbiezen (secretaris), Anja van Baardewijk, Mart de Bruijn
en Richard Binnendijk (penningmeester).

Wervingscampagne: Word Vriend!

In oktober zijn we gestart met een campagne om meer vrienden te werven. Dat is belangrijk voor de toekomst van het Hospice en het Thuiswaken. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het Hospice Wijchen kan blijven bestaan en op een hoogwaardige manier zorg kan geven aan mensen in de laatste levensfase. Laagdrempelige 24-uurs zorg wanneer het thuis niet meer mogelijk is de zorg te bieden die nodig is. Iedereen is welkom met een levensverwachting van minder dan drie maanden, ongeacht geloofs- of levensovertuiging, afkomst en cultuur. Iedere gast ontvangt het respect en de aandacht die nodig is voor hun zorg en welbevinden. 

Het draaiende houden van het hospice en thuiswaken is helaas niet vanzelfsprekend. Vanwege schaarse middelen en de afhankelijkheid van vrijwilligers, is de toekomst van het Hospice Wijchen spannend. We zijn daarom mede afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en van sponsoring en donaties uit de gemeenschap. Word daarom Vriend van Hospice Wijchen!!

Kijk in onze brochurewaar de passie van de vrijwilliger spreekt, waarin een nabestaande spreekt over de goede sfeer en de rust die het allen gegeven heeft en de betrokkenheid van een jonge donateur die zegt “Ik wil graag een goed doel steunen, waarom dan niet lokaal?”

 
Jouw steun is belangrijk

Jouw financiële bijdrage is belangrijk en helpt ons de exploitatie sluitend te maken. Deze bijdragen worden gebruikt voor de aanschaf van noodzakelijke voorzieningen in het gebouw waarvoor geen andere financiering gevonden kan worden. Maar bijvoorbeeld ook voor extra opleidingen van de vele vrijwilligers.

Je kunt het Hospice Wijchen financieel ondersteunen door een eenmalige gift over te maken op rekening NL81 RABO 0130 3001 52 t.n.v. Stichting Vrienden VPTZ. Maar liever nog door vriend en daarmee donateur te worden van Vrienden Hospice Wijchen. 

ANBI Status

De stichting Vrienden van Hospice Wijchen* is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat je een gift aan de stichting kunt aftrekken van de belasting. En waarom zou dat niet een gift zijn aan een lokaal goed doel?

Zie voor meer informatie onder tabblad schenkingen en www.belastingdienst.nl/giften.

* De werknaam van de stichting is Stichting Vrienden Hospice Wijchen. De statutaire naam van de stichting luidt: Stichting Vrienden van Stichting Vrijwilligers 
Palliatieve Terminale Zorg Wijchen. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58689753 Bij de Belastingdienst is de stichting
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).geregistreerd onder RSIN 853140601.